Thiên Chúa Là Tình Yêu

(1 Ga 4, 16)

/

Giờ lễ

Địa điểm Các ngày Thời gian
Nhà thờ Chúa nhật 04:15, 05:35, 07:00 (Thiếu nhi)
16:00, 18:00 (Giới trẻ)
Nhà thờ Thứ bảy 04:10, 05:10, 17:30, 19:00
Nhà thờ Ngày thường 04:10, 05:10, 18:00 (Thiếu nhi)
Nhà nguyện Thánh Phêrô Chúa nhật 15:30
Nhà nguyện Thánh Phêrô Ngày thường 16:30